Thuốc NHẬP KHẨU


Thuốc diệt Muỗi

(Được sử dụng trong y tế, gia dụng)


Thuốc diệt Ruồi

(Được sử dụng trong y tế, gia dụng)


Thuốc diệt Chuột

(Được sử dụng trong y tế, gia dụng)


Thuốc diệt Mối, Mọt

(Được sử dụng trong y tế, gia dụng)


Thuốc diệt Bọ Chét

(Được sử dụng trong y tế, gia dụng)


Sản phẩm diệt Kiến

(Được sử dụng trong y tế, gia dụng)


Thuốc lăng quăng, bọ gậy

(Được sử dụng trong y tế, gia dụng)