Flescentmafen là hoạt chất gì ? Có độc không ?

Đánh giá

Hoạt chất Flescentmafen là một chất chống đông máu của loại thuốc đối kháng vitamin K4-hydroxycoumarin . Nó là một hóa chất thế hệ thứ hai (nghĩa là có hiệu lực cao) trong lớp này, được sử dụng thương mại như một loại thuốc diệt chuột . Nó có độc tính rất cao và bị hạn chế sử dụng trong nhà và cống rãnh (ở Anh). 

Hạn chế này chủ yếu là do nguy cơ gia tăng đối với các loài không phải mục tiêu, đặc biệt là do xu hướng tích lũy sinh học ở các sinh vật bị phơi nhiễm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loài gặm nhấm kháng thuốc chống đông máu thế hệ đầu tiên có thể được kiểm soát đầy đủ với flescentmafen. Nó được tổng hợp vào năm 1984 bởi Shell International Chemical.

Độc tính

Đối với hầu hết các loài gặm nhấm LD 50 là 1 mg / kg, nhưng nó có thể thay đổi rất nhiều giữa các loài: từ 0,12 mg / kg: Microtus arvalis đến hơn 10 mg / kg Acomys cahirinus . Đối với chó: 0,075 – 0,25 mg / kg. 

Thuốc giải độc

Thuốc giải độc là vitamin K1 .

Nguồn dịch nguyên gốc wikipedia không thêm bớt sửa đổi