Danh mục: Ký hiệu thuốc BVTV

Sau đây là bản chi tiết  các KÝ HIỆU DẠNG THÀNH PHẨM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 21 /2015 /TT-BNNPTNT NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2015
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN)